Ważne telefony:

 

1. Pogotowie Mieszkaniowe  "PRYM"               (42)  640-41-05,  (42) 640-41-06,  601-880-504
2. Pogotowie Gazowe                            992; (
42) 674-55-23 
3. ZWiK                                                                      994
4. Pogotowie Kanalizacyjno-Wodociągowe    (42)  677-83-11
5. Centrum Dyspozycyjne
  - Dyspozycja Inżyniera Miasta (42) 638-49-49
pozostałe telefony...

Aktualności:

Konkurs na stanowisko: Główny Księgowy

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej

"Ogniwo" w Łodzi

ogłasza konkurs na stanowisko:

Główny KsięgowyZakres obowiązków

·  Prowadzenie i nadzór nad funkcjonowaniem gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej  „Ogniwo” w Łodzi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z uchwałami Zarządu i Rady Nadzorczej;

·  Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego;

·  Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych;

·  Odpowiedzialność za politykę rachunkowości, plan kont oraz procedury księgowo-podatkowe,

·  Sporządzanie okresowych i rocznych planów finansowych oraz analiz, sprawozdań i raportów na potrzeby Zarządu i Rady Nadzorczej;

·  Reprezentowanie Spółdzielni na zewnątrz w zakresie bieżących spraw finansowo-księgowych;

·  Koordynowanie i nadzorowanie działań podległego pionu organizacyjnego.


Nasze wymagania

·  Wykształcenie wyższe – specjalność rachunkowość lub wyższe ekonomiczne i podyplomowe studia z zakresu rachunkowości;

·  Co najmniej 5-letni staż pracy w zawodzie, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku głównego księgowego, zastępcy głównego księgowego lub samodzielnego księgowego;

·  Biegła znajomość oraz praktyczne stosowanie ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, itd.,

·  Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym programów MS Office (Word, Excel);

·  Mile widziana znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych;

·  Pełna zdolność do czynności prawnych:

·  Niekaralność;

·  Umiejętność zarządzania zespołem współpracowników i decyzyjność, bardzo dobra organizacja pracy własnej, terminowość, rzetelność, dokładność oraz aktywność w działaniu, umiejętność budowania pozytywnych relacji.
 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·  CV wraz ze zdjęciem oraz informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres, numer telefonu, adres e-mail);

·  Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, dodatkowe kwalifikacje;

·  Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

·  Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe;

·  Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy uzyskanych w toku postępowania konkursowego danych i informacji dotyczących działalności Spółdzielni;

·  Oświadczenie o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z Członkami Rady Nadzorczej;

·  Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na kierowniczym stanowisku;

·  Pisemna zgoda kandydata na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie RODO);

·  Oświadczenie o rezygnacji, z chwilą wyboru na stanowisko, z prowadzonej działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, w szczególności jako wspólnik albo członek władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec spółdzielni, bądź jako członek władz w tych podmiotach, z którymi spółdzielnię wiążą umowy o roboty i dostawy towarów i usług;

Zgłoszenie w zamkniętej kopercie z napisem: Konkurs na stanowisko „GŁÓWNY KSIĘGOWY ” należy złożyć w terminie do dnia 06.10.2023 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Ogniwo” w Łodzi przy ul. Klonowej 8 , 91-039 Łódź, lub listownie na adres Spółdzielni (decyduje data wpływu).
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po terminie oraz zawierające braki formalne nie będą rozpatrywane.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydatów oraz dowolnego wyboru kandydata. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania konkursowego.

 
 

RADA NADZORCZA

Spółdzielni Mieszkaniowej

„Ogniwo”
 


Informacje o ochronie danych osobowych dla kandydatów są dostępne tutaj.

 

 

 

Poprawiony (piątek, 22 września 2023 12:40)

 

Ogłoszenia o pracę

Spółdzielnia Mieszkaniowa „OGNIWO”
poszukuje osób do pracy na stanowisku:

 

1. Konserwator-hydraulik (osiedle im. Chełmońskiego)

    a. wykonywanie  w ustalonym terminie zlecone roboty konserwacyjne

    b. posiadanie uprawnień do obsługi węzła CO

   c. wykonywanie innych prac zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

  

2. Specjalista ds. kosztów

1.    Prowadzenie ewidencji analitycznej kosztów oraz ich analiza w zakresie zespołu kont
„4 i „5” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.    Prowadzenie ewidencji analitycznej kosztów oraz ich analiza w zakresie rozliczeń międzyokresowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.    Kwartalne rozliczanie kosztów zarządu i administracyjnych w podziale na lokale mieszkalne, użytkowe i garaże.

4.    Wystawianie not i poleceń księgowania wynikających z powyższego zakresu obowiązków.

5.    Nadzór nad prawidłowością procedur MDR w spółdzielni.

5.    Współudział w rocznym uzgadnianiu i zamykaniu kont księgowych.

6.    Współudział w sporządzaniu sprawozdań finansowych, deklaracji rocznej CIT-8 oraz sprawozdań GUS.

7.    Analiza prawidłowości obowiązujących stawek opłat.

8.    Prowadzenie całokształtu zagadnień z tytułu rozliczeń inwentaryzacyjnych.

9.    Prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z ubezpieczeniem majątku spółdzielni.

10.                      Współudział w opracowywaniu analiz ekonomicznych rocznych i planów gospodarczych.

11.                      Przechowywanie i zabezpieczanie akt i dokumentów.

12.                      - dekretowanie faktur zakupowych oraz faktur rozliczanych zaliczką

- prowadzenie analitycznej ewidencji środków trwałych, ich amortyzacji i umorzeń

- prowadzenie analitycznej ewidencji funduszu remontowego spółdzielni oraz odpisów na fundusz

- weryfikacja poprawności oraz przesyłanie pliku JPK

13.                      Wykonywanie innych czynności zleconych przez Głównego Księgowego.


3. Specjalista ds. finansowo-księgowych

 

1.    Prowadzenie analitycznej ewidencji środków trwałych, ich amortyzacji, oraz umorzeń zasobów mieszkaniowych zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

2.    Prowadzenie analitycznej ewidencji środków trwałych w budowie.

3.    Prowadzenie analitycznej ewidencji funduszu remontowego spółdzielni oraz sporządzanie odpisów na ten fundusz.

4.    Prowadzenie ewidencji analitycznej konta Funduszu zasobowego (konto 802).

5.    Prowadzenie ewidencji związanej z wyodrębnieniem własności lokali.

6.    Prowadzenie rejestru zakupu w tym :

·         dekretowanie faktur zakupowych z uwzględnieniem terminów obowiązku obniżania podatku należnego o podatek naliczony

·         sprawdzanie prawidłowości wprowadzanych danych z zakresu zespołu kont „4”, „5” i „3”

5.    Wystawianie not i poleceń księgowania wynikających z powyższego zakresu obowiązków.

6.    Przygotowywanie niezbędnych materiałów do analiz, planów i sprawozdawczości.

7.    Sporządzanie załączników do bilansu.

8.    - wprowadzanie faktur zakupowych i faktur rozliczanych zaliczką.

- sporządzanie wydruku rejestru na potrzeby deklaracji VAT-7

9.    Przechowywanie i zabezpieczanie akt i dokumentów.

10.                      Wykonywanie innych czynności zleconych przez Głównego Księgowego.

 

 4. Inspektor do spraw opłat eksploatacyjnych

     a. prowadzenie analitycznej ewidencji rozrachunków z członkami osiedla

         w tym:

          - naliczanie opłat wg obowiązujących stawek opłat

         - księgowanie wpłat wg dowodów wpłat

         - uzgadnianie obrotów i sald

         - wprowadzanie zmian do naliczeń opłat

         - wystawianie not księgowych

      - prowadzenie całokształtu rozliczeń z użytkownikami lokali wyposażonych w wodomierze oraz podzielniki ciepła

     b. prowadzenie analizy zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych.
   c. przeliczanie miesięcznych składników opłat za zajmowane lokale

 

 5. Konserwator ogólnobudowlany (osiedle "Dąbrowa")

   a. wykonywanie  w ustalonym terminie zlecone roboty konserwacyjne i remontowe polegające m.in. na malowanie: ścian farbami emulsyjnymi i emaliowymi, punktowo elewacji; w ograniczonym zakresie naprawy ścian (tynkowanie, gipsowanie, murowanie), naprawy balkonów, układanie hydroizolacji, płytek, montaż orynnowania, konserwacja dachów, punktowe naprawy (klejenie papy, renowacja masami uszczelaniającymi)
   b. wykonywanie innych prac zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

6. Gospodarz domu  

    a. utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków

    b. pielęgnacja terenów zielonych

    c. prace porządkowe w okresie zimowym związane z warunkami atmosferycznymi


CV prosimy przesyłać na adres mailowy biuro@smogniwo.pl bądź adres Spółdzielni Mieszkaniowej "Ogniwo"  Łódź, ul. Klonowa 8.

Poprawiony (poniedziałek, 21 sierpnia 2023 10:41)

 

E-kartoteka

Aktualizacja 06.02.2023r.

E-kartoteka

Od dnia  1 lutego 2023r. uruchamiona usługa e-kartoteka w systemie „Mieszczanin”.

W celu uzyskania loginów i haseł dostępu prosimy o kontakt mailowy ze Spółdzielnią lub administracją Państwa osiedla:

·       rozproszone@smogniwo.pl

·       dabrowa@smogniwo.pl

·       chelmonskiego@smogniwo.pl

·       rudabeczkowa@smogniwo.pl

·       biuro@smogniwo.pl

·       kontakt@smogniwo.pl

Aktualny wniosek o utworzenie dostępu do e-kartoteki dostępny jest TUTAJ.
W korespondencji ws. utworzenia dostępu do e-kartoteki prosimy o podanie numeru ewidencyjnego lokalu. Dane dostępowe zostaną przekazane po rozpatrzeniu wniosku.

Korzystanie z e-kartoteki wymaga zaakceptowania regulaminu w trakcie pierwszego logowania. Regulamin dostępny TUTAJ oraz w zakładce "Regulaminy".


Poprawiony (środa, 22 lutego 2023 09:45)

 

Uwaga!

UWAGA NA OSZUSTÓW

     

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ogniwo” w Łodzi informuje, że numery rachunków bankowych, na które należy wpłacać należności z tytułu opłat eksploatacyjnych NIE ULEGŁY ZMIANIE.

 

      Prosimy o zachowanie czujności oraz o przekazywanie informacji o pojawieniu się podejrzanych komunikatów na klatkach schodowych lub w skrzynkach pocztowych.

 

 

 Zarząd

/-/ M. Muszyńska         /-/ A. Woźniak

Poprawiony (wtorek, 17 stycznia 2023 15:09)

 

Zmiany zaliczek na c.o.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ogniwo" w Łodzi informuje, że od 01.10.2022r. zmianie ulegnie opłata zaliczkowa za ogrzanie lokalu w nieruchomościach.
Zmiana spowodowana jest urealnieniem stawek do wysokości planowanych kosztów.

Podstawa prawna: Uchwała Zarządu nr 63 z dnia 28.09.2022r.

Poprawiony (środa, 28 września 2022 10:22)

 
Dane adresowe:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ogniwo”
91-039 Łódź, ul. Klonowa 8
  

tel.: 42 253-20-10,
42 253-20-20

fax.: 42 253-20-26


email:
biuro@smogniwo.pl 
dabrowa@smogniwo.pl
rozproszone@smogniwo.pl
chelmonskiego@smogniwo.pl

rudabeczkowa@smogniwo.pl


godziny  pracy :
 
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 700-1500
wtorek: 1000-1800

godziny przyjęć interesantów w zakładce  "Kontakty"

Dziś jest:

sobota, 23 września 2023
Aktualny czas:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player