Ważne telefony:

 

1. Pogotowie Mieszkaniowe  "PRYM"               (42)  640-41-05,  (42) 640-41-06,  601-880-504
2. Pogotowie Gazowe                                           992; (
42) 674-55-23 
3. ZWiK                                                                     994
4. Pogotowie Kanalizacyjno-Wodociągowe    (42)  677-83-11
5. Centrum Dyspozycyjne
  - Dyspozycja Inżyniera Miasta (42)  638-49-49
pozostałe telefony...

Aktualności:

Ogłoszenie na Prezesa

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „OGNIWO” w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na stanowisko

Prezesa Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej „OGNIWO” w Łodzi.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe, preferowane: ekonomiczne, prawnicze, zarządzanie, kierunki techniczne, budowlane,

 • co najmniej 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 5 lat na stanowisku kierowniczym,

 • znajomość funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, dobra znajomość przepisów

 • w zakresie prawa spółdzielczego i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

 • znajomość zagadnień ekonomicznych dotyczących spółdzielni mieszkaniowych (kontrola finansowa, lub/oraz rachunkowość zarządcza);

 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników oraz podstawowa wiedza z zakresu prawa pracy.

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku Prezesa,

 • niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk kierowniczych,

 • pełna dyspozycyjność,

 • niepozostawanie z członkami Rady Nadzorczej w związku małżeńskim lub stosunku pokrewieństwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej, zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze.

Dodatkowe atuty:

 • posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie lub uprawnień audytorsko-energetycznych,

 • znajomość prawa pracy, prawa budowlanego i przepisów wykonawczych,

 • znajomość zasad nadzoru spółdzielczego, audytu i kontroli finansowej oraz rachunkowości zarządczej,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • dobra organizacja pracy,

 • umiejętność czytelnego przekazu informacji i argumentacji w mowie i na piśmie,

 • kultura osobista, odporność na stres,

 • znajomość obsługi komputera.

Aplikacja powinna zawierać:

 • życiorys (CV) ze zdjęciem, pełnym opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego, wykształcenia, dodatkowych kursów,

 • list motywacyjny oraz informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres, telefon kontaktowy, adres poczty e-mail),

 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych, posiadane dodatkowe uprawnienia, ukończone kursy.

 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie świadectw zatrudnienia.

 • fakultatywnie (jeżeli kandydat posiada): referencje z dotychczasowych miejsc pracy.

 • zaświadczenie/a potwierdzające minimum 5-cio letni okres pracy na stanowisku kierowniczym,

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o zdolności do czynności prawnych oraz nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniem lub zakazom zajmowania stanowisk kierowniczych,

 • oświadczenie o rezygnacji z chwilą wyborów na stanowisko Prezesa z działalności konkurencyjnej wobec spółdzielni,

 • pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych,

 • oświadczenie o niekaralności.

 

W ofercie prosimy podać oczekiwania finansowe (brutto).

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni” w sekretariacie siedziby Spółdzielni przy ul. Klonowej 8 w terminie do dnia 27.08.2021 r.  do  godz. 15,00.

Na kopercie nie umieszcza się danych kandydata ani jakichkolwiek innych danych lub znaków.
Dopuszcza się złożenie oferty drogą elektroniczna  ( rada.nadzorcza@smogniwo.pl ) w terminie do dnia 27.08.2021 r. do godz. 15.00, ograniczając ofertę do listu motywacyjnego, CV oraz oświadczenie wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Pozostałe dokumenty będą wymagane w kolejnym etapie  rekrutacji.

Za termin złożenia uznaje się datę i godzinę wpływu oferty do siedziby Spółdzielni.

Oferty złożone po upływie określonego terminu, jak też zawierające braki formalne nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone lub pozostawione bez rozpatrzenia, zostaną poddane utylizacji po zakończeniu postępowania. Rada Nadzorcza nie odsyła złożonych ofert.

O terminie prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.  O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania wyboru Prezesa Zarządu w każdym czasie bez podawania przyczyny i wyłonienia kandydata.                                             

Poprawiony (środa, 18 sierpnia 2021 09:43)

 

 

KOMUNIKAT

 

         W związku z panującym nadal zagrożeniem epidemiologicznym i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ogniwo” w Łodzi informuje, że

- w sprawach nie wymagających osobistej obsługi, z pracownikami biura Zarządu Spółdzielni

oraz Administracjami Spółdzielni należy kontaktować się telefonicznie lub mailowo, istnieje też możliwość dostarczenia korespondencji do skrzynek pocztowych, gazetowych umieszczonych przy wejściu do Zarządu Spółdzielni przy ul. Klonowej 8 lub wejściach do administracji osiedli : „Rozproszone” ul. Kopcińskiego 89/93, „Dąbrowa” ul. Rydla 6, „Chełmońskiego” ul. Chełmońskiego 2, „Ruda-Beczkowa” ul. Beczkowa 23,

- w przypadku odbioru dokumentów (zaświadczeń, oświadczeń itp.) lub załatwiania innych spraw wymagających bezpośredniej obsługi, obsługa interesantów odbywa się wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dnia i godziny; należy pamiętać o indywidualnych środkach ochronnych (maseczki, przyłbice, rękawiczki),

- kasa Spółdzielni nie przyjmuje wpłat z tytułu opłat eksploatacyjnych; opłaty można uiszczać przelewem,

na poczcie lub w oddziałach banku PKO, który nie pobiera prowizji.

Powyższe obowiązuje do odwołania.

Zarząd Spółdzielni ul. Klonowa 8 tel. 42 253 20 10; 42 253 20 11; 42 253 20 14 (biuro@smogniwo.pl)

Administracja osiedla „Rozproszone” ul. Kopcińskiego 89/93 (rozproszone@smogniwo.pl)
Administracja osiedla „Dąbrowa” Rydla 6  tel. 42 643-27-76 (dabrowa@smogniwo.pl)
Administracja osiedla „Chełmońskiego” tel. 42 643-67-74 (chelmonskiego@smogniwo.pl)
Administracja osiedla „Ruda Beczkowa” tel. 42 684-92-93 (rudabeczkowa@smogniwo.pl)

Oddziały banku PKO BANK POLSKI przy ul. Tatrzańskiej 124a, Limanowskiego 80, Sienkiewicza 85/87, Piotrkowskiej 173, Paderewskiego 11b, Kościuszki 15.

Łódź, 09.06.2020

 Poprawiony (poniedziałek, 24 maja 2021 11:22)

 
Dane adresowe:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ogniwo”
91-039 Łódź, ul. Klonowa 8
  

fax.: 42 253-20-26


email:
biuro@smogniwo.pl 
dabrowa@smogniwo.pl
rozproszone@smogniwo.pl
chelmonskiego@smogniwo.pl

rudabeczkowa@smogniwo.pl


godziny  pracy :
 
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 700-1500
wtorek: 1000-1800

godziny przyjęć interesantów w zakładce  "kontakty"

Dziś jest:

sobota, 23 października 2021
Aktualny czas:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player