Ważne telefony:

 

1. Pogotowie Mieszkaniowe  "PRYM"               (42)  640-41-05,  (42) 640-41-06,  601-880-504
2. Pogotowie Gazowe                            992; (
42) 674-55-23 
3. ZWiK                                                                      994
4. Pogotowie Kanalizacyjno-Wodociągowe    (42)  677-83-11
5. Centrum Dyspozycyjne
  - Dyspozycja Inżyniera Miasta (42) 638-49-49
pozostałe telefony...

Aktualności:

Walne Zgromadzenie 28.06.2024

Łódź, dnia 03.06.2024 r.

Zawiadomienie  o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art.83 ust. 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 558 z późn. zm.) oraz na podstawie § 96  Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo”  z  siedzibą w Łodzi zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w „Miejskiej Strefie Kultury w Łodzi Żubardź (Centrum Edukacji Kulturowej na Żubardzkiej)” przy ul. Żubardzkiej 3 w Łodzi  w dniu 28 czerwca 2024 r. (piątek) o godz. 17oo .

Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni  od  godziny 1615.

 

Proponowany porządek obrad:

          I.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków  Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo” w Łodzi                            i wybór prezydium Walnego Zgromadzenia.

        II.Odczytanie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

     III.Odczytanie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia listy udzielonych pełnomocnictw przez członków Spółdzielni.

     IV.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

       V.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

     VI.Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za okres:

      od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r.,

  VII.Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za 2023 r,. wraz z oceną sprawozdania finansowego Spółdzielni za okres:

      od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r.

VIII.Wystąpienie Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium dla  Członków Zarządu Spółdzielni za 2023 r.

     IX.Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach :

a)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r.,

b)    zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności Spółdzielni w 2023 r.,

c)    pozytywnego rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2023 r.,

d)    udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za działalność w 2023 r.,

e)    podział zysku netto z działalności gospodarczej Spółdzielni w 2023 r.

       X.Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.

     XI.Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

  XII.Zamknięcie obrad.

 

Zarząd Spółdzielni działając na podstawie  § 97 ust.1 Statutu Spółdzielni  informuje, że  sprawozdania i projekty uchwał,  które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia będą wyłożone  do wglądu,  w siedzibie Spółdzielni w Łodzi,  przy ul. Klonowej 8  oraz w biurach administracji osiedlowych, w godzinach pracy Spółdzielni (pn.,  śr., czw., pt.:  700– 1500 , wtorek : 1000 – 1800), w następujących  terminach :

 

        Protokół Walnego Zgromadzenia SM „Ogniwo” z 21 czerwca 2023 r. – od 07 czerwca 2024 r.,

        Sprawozdanie finansowe  SM „Ogniwo” za rok 2023 r. – od 07 czerwca 2024 r. wyłożone będą wraz                 z opiniami niezależnego biegłego rewidenta  w siedzibie SM „Ogniwo” w Łodzi oraz w administracjach osiedlowych,

        Sprawozdanie za rok 2023r.  Zarządu S.M. „Ogniwo” i  Rady Nadzorczej S.M. „Ogniwo” w Łodzi                od 07 czerwca 2024 r.,

        Projekty uchwał  w sprawach wynikających z porządku  obrad - od  12 czerwca 2024 r.,

 

Zgodnie z art. 83  ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r. członkowie  Spółdzielni mają  prawo zgłaszać projekty uchwał  i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,  w terminie do 15 dni  przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

Projekt  uchwały zgłaszanej  przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

 

Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

 

                                                                                                            Zarząd SM „Ogniwo” w Łodzi

Poprawiony (środa, 05 czerwca 2024 10:08)

 

Zmiana terminu WZ

Szanowni Państwo.


Z przyczyn niezależnych od Spółdzielni zmianie ulega termin Walnego Zgromadzenia.


O nowym terminie zostaną Państwo powiadomieni odrębnym komunikatem.Zarząd SM "Ogniwo"
w Łodzi


Poprawiony (środa, 29 maja 2024 06:19)

 

Konserwator ogólnobudowlany

Spółdzielnia Mieszkaniowa „OGNIWO”
poszukuje osób do pracy na stanowisku:

 


1. Konserwator ogólnobudowlany (osiedle im. Chełmońskiego)

- wykonywanie w ustalonym terminie zleconych robót konserwacyjnych,

- posiadanie umiejętności w zakresie wykonywania prac malarskich, tynkarskich, murarskich i wykończeniowych,

- wykonywanie innych prac zleconych przez bezpośredniego przełożonego,
- wymagany brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3m.

 

 

CV prosimy przesyłać na adres mailowy biuro@smogniwo.pl bądź adres Spółdzielni Mieszkaniowej "Ogniwo", ul. Klonowa 8, 91-039 Łódź.

Bliższych informacji udziela Administracja osiedla im. Chełmońskiego (Łódź, ul. Chełmońskiego 2)
.
 

 

Zmiana taryfy ciepła

Szanowni Państwo,

od 23 maja 2024 roku wchodzą w życie nowe taryfy ciepła wprowadzone przez Veolia Energia Łódź S.A.

Szczegółowe informacje dostępne
tutaj.


Poprawiony (wtorek, 14 maja 2024 09:33)

 

Zmiana cen wody

Szanowni Państwo.

Od dnia 24 kwietnia 2024r.
zmianie ulegają ceny i opłaty dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków naliczane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łodzi.

W miejsce dotychczasowej stawki za 1m3 dostarczonej wody (4,51 zł brutto) i 1m3 odprowadzenia ścieków (4,38 zł brutto) tj. 8,89 zł brutto ZWiK będzie obciążał odbiorców wg stawki 12,01 zł brutto (odpowiednio 6,08 zł oraz 5,93 zł brutto).
Źródło:
https://lodz.pl/artykul/woda-w-lodzi-drozeje-zwik-lodz-wprowadza-nowa-taryfe-szczegoly-61490/

https://zwik.lodz.pl/pl/artykuly/355/taryfa-za-wode-i-scieki-na-lata-2024-2027

Poprawiony (poniedziałek, 22 kwietnia 2024 07:40)

 
Dane adresowe:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ogniwo”
91-039 Łódź, ul. Klonowa 8
  

tel.: 42 253-20-10,
42 253-20-20

fax.: 42 253-20-26


email:
biuro@smogniwo.pl 
dabrowa@smogniwo.pl
rozproszone@smogniwo.pl
chelmonskiego@smogniwo.pl

rudabeczkowa@smogniwo.pl


godziny  pracy :
 
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 700-1500
wtorek: 1000-1800

godziny  przyjęć interesantów : 
poniedziałek, czwartek, piątek: 700-1330
wtorek: 1100-1700

godziny przyjęć interesantów  w zakładce  "Kontakty"

Dziś jest:

środa, 19 czerwca 2024
Aktualny czas:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player